เกลือ คือชีวิตของเรา ตั้งแต่ พ.ศ. 2529


เกลือบ้านผือผลิตจากเกลือต้มบริสุทธิ์ รสชาติอร่อย
ไม่เค็มขม ไม่ฟอกสี ไม่ใส่สารเคมี ผลิตตามมาตรฐาน อย.
ส่งเสริมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน


เกลือไอโอดีนจากอดีตถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน สภาพภูมิศาสตร์ถูกทำลายทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารในดินลดน้อยลง รวมทั้งสารไอโอดีนก็ลดน้อยลงด้วย ดังนั้นการบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์ พืช และผลไม้ จึงมีสารไอโอดีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้น สกัดสารไอโอดีนเสริมลงไปในอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ จากการคิดค้นพบว่าการเสริมสารไอโอดีนลงในเกลือได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเกลือมีรสเค็มสามารถควบคุมการบริโภคได้และการเสริมไอโอดีนลงไปในเกลือสะดวกแก่การเก็บรักษา อีกทั้งคุณภาพไอโอดีนไม่เสื่อมสภาพโดยง่าย ด้วยสารไอโดดีนมีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ทุกคนทุกวัย และต้องได้รับสารไอโอดีนอย่างสม่ำเสมอทุกวันตั้งแต่อยุ่ในครรภ์มารดาจนตลอดชีวิต จึงไม่ใช่หน้าที่ของทางราชการหรือเอกชนเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน รวมทั้งต้องให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของโรคขาดสารไอโอดีน

นายประสิทธิ์ นวกาลัญญู
ประธานผู้ประกอบการเกลือ อุดรฯ-หนองคาย
เจ้าของเกลือบ้านผือ


สื่อประชาสัมพันธ์